Regulamim Platformy "Polish Vatsim"

Koniecznie zagladaj tu regularnie...znajdziesz tu informacje na temat zasad dzialania tego forum, uzyskiwania dostepu, informacje o waznych sprawach...itp.

Regulamim Platformy "Polish Vatsim"

Postprzez PK » Pn 05 lis 2007, 0:02

Regulamin Platformy „Polish VATSIM” - członków polskiego oddziału społeczności VATSIM

Decyzją Zarządu PL-VACC od dnia 23 lutego 2014 aż do odwołania, do aktywacji konta na forum wymagane jest podanie swojego VATSIM PID w formularzu rejestracyjnym. Numer ten podlega weryfikacji przez administrację przed dokonaniem aktywacji.
Konta bez podanego VATSIM PID nie będą aktywowane.


Definicje
Platforma lub Forum „Polish VATSIM” – zbiór forów, połączonych wspólną bazą danych, bazą
użytkowników o podobnych zainteresowaniach i adresem internetowym.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy.
Forum – element platformy scharakteryzowany przez tytuł i zasady dostępu dla użytkowników,
gromadzący wypowiedzi lub inne zamieszczane informacje.
Forum zamknięte – forum widoczne wyłącznie dla grupy osób, które wyraziły taką chęć i
zaaprobował to właściciel forum.
Forum otwarte – forum, które mogą czytać wszyscy użytkownicy, natomiast o uprawnieniach do
pisania decyduje jego właściciel
Strefa - zbiór forów połączonych przynależnością do danej kategorii posiadający swoją nazwę.
O przynależności nowo tworzonego forum do konkretnej strefy decyduje Moderator Platformy.
Forum publiczne – szczególny przypadek forum otwartego, do którego dostęp do czytania i pisania
jest otwarty dla wszystkich użytkowników, a właścicielem jest ogół użytkowników. Prawo do
czytania i/lub umieszczania informacji na takim forum może być ograniczone wyłącznie ze
względu na interes użytkowników (np. forum przeznaczone do publikowania ogłoszeń
dotyczących platformy albo archiwum usuniętych wiadomości).
Administrator – osoba wykonująca zadania techniczne konieczne do utrzymania platformy.
Moderator lub Moderator Forum – użytkownik o specjalnych uprawnieniach, upoważniony m.in.
do redagowania informacji zamieszczanych przez inne osoby, w celu zapewnienia wygody
korzystania z forum przez czytelników oraz do reprezentowania interesów właściciela danego
forum.
Moderator Platformy – osoba powołana do zarządzania platformą.

1. Wiadomości ogólne

1.1. Forum „Polish VATSIM” jest platformą komunikacyjną miłośników wirtualnego lotnictwa.
1.2. Obowiązuje całkowity zakaz dyskusji oraz reklamowania sieci konkurencyjnych w stosunku
do VATSIM w strefach Polski VATSIM oraz Polish vACC.
1.3. Informacje zawarte na forum są umieszczane na własną odpowiedzialność ich autora.
1.4. Moderatorzy ani Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść ani formę
wypowiedzi, natomiast w miarę swoich możliwości służą interesowi użytkowników, pilnując
przestrzegania niniejszego regulaminu przez uczestników.
1.5. Pisząc w ramach tej platformy, użytkownik wyraża zgodę, aby jego wypowiedź została
zapisana trwale w bazie danych forum i przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa żądać jej
usunięcia w przypadku odejścia z platformy ani w żadnym innym. Trwałe usuwanie
wypowiedzi z bazy danych może dokonywać tylko Administrator, w celach konserwacyjnych
lub na wniosek Moderatora Platformy.
1.6. Autor wypowiedzi lub innej publikacji (zdjęcia, dokumenty, pliki zamieszczane na forum)
zachowuje prawa autorskie. W szczególności nie wolno bez jego zgody kopiować,
przepisywać, wklejać ani w żaden inny sposób zamieszczać jego publikacji poza tą platformą.
Dopuszczalne jest natomiast kopiowanie wypowiedzi osób w celu zacytowania, pod
warunkiem oznaczenia wypowiedzi jako cytatu.
1.7. W przypadku cytowania fragmentu czyjejś wypowiedzi z niniejszej platformy poza Platformą,
należy podać informację o autorze i link do Platformy.
1.8. Każdy zarejestrowany Użytkownik Platformy Polish VATSIM może posiadać tylko jedno konto.
Posiadanie dwóch lub więcej kont bez zgody Moderatora Platformy jest zabronione.
Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swoich praw wynikających z zarejestrowania się
na Platformie Polish VATSIM.
1.9. We wszelkich kwestiach związanych z Platformą Polish VATSIM nie zawartych w niniejszym
regulaminie decyzję podejmuje Moderator Platformy.
1.10. Podpis każdego Użytkownika Platformy może zawierać tekst o wielkości do 3 linijek i/lub
jeden obrazek w formacie gif / jpg. Wymiary obrazka nie mogą przekraczać 300x70 pikseli,
maksymalny dopuszczalny rozmiar obrazka wynosi 30 kilobajtów.
Rozmiar czcionki tekstu użytego w podpisie nie może być większy od normalnego [12],
jego objętość nie może przekraczać 255 znaków.

2. Prawa i obowiązki użytkowników

2.1. Użytkownik ma prawo korzystać z Forum „Polish VATSIM” w celu zdobywania wiedzy i
dyskutowania na tematy związane z wirtualnym lotnictwem.
2.2. Przyjętym obyczajem jest podawanie prawdziwych imion i nazwisk w profilu użytkownika.
2.3. Szanowanie innych jest obowiązkiem użytkownika. Wszelkie używanie wulgaryzmów,
obrażanie i pomawianie innych użytkowników może być karane dyscyplinarnie.
2.4. Na forum nie wolno łamać prawa ani nawoływać do łamania prawa. Dotyczy to przede
wszystkim spraw związanych z korzystaniem z pirackiego oprogramowania. Złamanie tego
punktu regulaminu będzie karane dyscyplinarnie, do wykluczenia z grona użytkowników
platformy włącznie.
2.5.Reklamowanie serwisów, usług, sklepów itp. wymaga zgody administratorów.

3. Organizacja

3.1. Moderator Platformy
3.1.1. Moderator Platformy podejmuje decyzje w sprawach organizacji i zasad dostępu do
zasobów platformy, w sprawach dyscyplinarnych w odniesieniu do poszczególnych
użytkowników i w sprawach skarg oraz sporów, kierując się interesem ogółu
użytkowników.
3.1.2. Moderator Platformy dla realizowania swoich zadań posiada dostęp do wszelkich zasobów
platformy.
3.1.3. Moderator Platformy jest organem odwoławczym od decyzji podejmowanych przez
Administratora oraz Moderatorów Forów. Moderator Platformy ma prawo zmiany ich
decyzji. Zakwestionowana decyzja jest wprowadzana w życie, ale w razie skutecznego
odwołania jest cofana.
3.1.4. Moderator Platformy ma prawo ingerencji w sprawy merytoryczne forów tylko w
przypadku nieobecności lub nieaktywności moderatorów danego forum i jednoczesnym
łamaniu niniejszego regulaminu przez użytkowników.
3.1.5. Moderator Platformy ma obowiązek prowadzenia działań mediacyjnych w sytuacjach
spornych.
3.1.6. Moderator Platformy nadzoruje przestrzeganie niniejszego regulaminu przez użytkowników
platformy w zakresie swoich kompetencji. W sytuacjach wyjątkowych Moderator Platformy
może zawiesić funkcjonowanie całości lub części platformy na nie więcej niż 3 dni, jeśli jest
to konieczne dla doprowadzenia do przestrzegania regulaminu.
3.1.7. Moderatorem Platformy jest Dyrektor Polish VACC - ACCPL1 - wybierany
zgodnie z Konstytucją Polish VACC http://www.pl-vacc.org/pol3/about.php?d=const .

Słowo koloru pomarańczowego: prokrastynacja


3.2. Administrator
3.2.1. Administrator jest odpowiedzialny za techniczną obsługę platformy.
3.2.2. Administrator ma dodatkowo prawo do reagowania poprzez uniemożliwienie dostępu do
materiałów, które uzna za łamiące prawo autorskie lub ułatwiające złamanie prawa
autorskiego (np. umieszczanie nielegalnego oprogramowania, wskazywanie sposobów
zdobycia takiego oprogramowania lub ominięcia zabezpieczeń, itp.). Wyjątek ten stanowi
dodatkową ochronę dla właściciela serwera niniejszej Platformy.
3.2.3. Administrator musi posiadać wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania tej funkcji.
3.2.4. Administrator jest powoływany i odwoływany przez Moderatora Platformy.

3.3. Co-Administrator
3.3.1. Zarząd Polish VACC może powołać dodatkowe osoby na stanowiska Co-Administratorów
posiadających te same uprawnienia co Moderator Platformy.

3.4. Moderator Forum
3.4.1. Moderator Forum decyduje w sprawach merytorycznych i dyscyplinarnych dotyczących
forum, które moderuje.
3.4.2. Moderator Forum ma obowiązek prowadzenia działań mediacyjnych w sytuacjach spornych.
3.4.3. Moderator Forum dba o przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3.4.4. Moderator Forum ma obowiązek podporządkowania się decyzjom Moderatora Platformy.

3.5. Fora
3.5.1. Fora dzielą się na publiczne, prywatne otwarte i prywatne zamknięte. Fora publiczne i
prywatne otwarte zwane są także ogólnodostępnymi.
3.5.2. Do forum zamkniętego, które jest dostępne dla więcej niż 20% użytkowników, w zakresie
zasad wyboru moderatorów stosuje się przepisy o forum otwartym.
3.5.3. Fora publiczne stanowią własność ogółu użytkowników. Moderator Platformy podejmuje
decyzje o utworzeniu lub usunięciu forum publicznego, kierując się interesem
użytkowników. Moderatorów forów publicznych wybiera Moderator Platformy spośród
osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji. Dostęp do czytania i pisania na forach
publicznych jest otwarty dla wszystkich użytkowników platformy.
3.5.4. Fora prywatne otwarte są własnością grup użytkowników (organizacji), które wystąpiły o
ich utworzenie. Moderator Platformy wyraża zgodę na założenie forum, lub proponuje
założenie forum zamkniętego do czasu uzyskania odpowiednio dużej ilości
zainteresowanych użytkowników. Moderatorów Forów prywatnych otwartych wybiera
Moderator Platformy spośród kandydatów przedstawionych przez właściciela forum.
Moderator Platformy ma prawo nie zaakceptować przedstawionych kandydatów i
zaproponować swojego kandydata na Moderatora Forum do akceptacji właścicielowi, a
także ma prawo odwołać Moderatora Forum prywatnego w przypadku, gdy nie wywiązuje
się on ze swoich obowiązków.
3.5.5. Fora prywatne zamknięte są własnością grup użytkowników (organizacji), które wystąpiły
o ich utworzenie. Moderatorów Forów prywatnych zamkniętych wybiera właściciel forum.
Moderator Platformy ma prawo odwołać moderatora forum prywatnego zamkniętego i/lub
usunąć takie forum w przypadku rażącego łamania regulaminu przez użytkowników danego
forum. Moderator Platformy może zadecydować o usunięciu forum prywatnego
zamkniętego, gdy przez okres 3 miesięcy nie jest ono wykorzystywane przez
użytkowników, lub gdy jest to konieczne z przyczyn technicznych.
3.5.6. Zmiana stanu forum prywatnego z zamkniętego na otwarte i na odwrót odbywa się na
wniosek właściciela, za zgodą Moderatora Platformy. Moderator Platformy zmienia status
forum prywatnego z otwartego na zamknięty, gdy przez okres 30 dni nie uda się uzgodnić
osoby Moderatora Forum, lub gdy forum nie jest wykorzystywane przez odpowiednio liczną
i aktywną grupę użytkowników. O kryteriach liczności i aktywności decyduje Moderator
Platformy.

3.6. Działania dyscyplinarne
3.6.1. Moderator Platformy może ukarać użytkownika za nieprzestrzeganie niniejszego
regulaminu czasowo lub bezterminowo pozbawiając go dostępu do platformy.
3.6.2. Moderator Forum może usunąć lub przeredagować informację opublikowaną przez
użytkownika, jeśli uważa, że narusza ona regulamin forum. Informacja usunięta musi być
zarchiwizowana w sposób umożliwiający jej odtworzenie. W przypadku redagowania
informacji opublikowanej przez innego użytkownika, Moderator Forum powinien wyraźnie
zaznaczyć fakt i zakres ingerencji w oryginalną wypowiedź.

3.7. Zmiana regulaminu i przepisy wprowadzające
3.7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na Forum i może być zmieniony
jedynie przez Zarząd PL VACC.
3.7.2 Moderator Platformy jest zobowiązany do ogłaszania zmian dokonanych przez Zarząd PL VACC
w formie postu na forum ogólnodostępnym.
PK
Pilot-emeryt :)
Pilot-emeryt :)
 
Posty: 5286
Dołączył(a): Wt 21 paź 2003, 17:21
Lokalizacja: Warszawa

Powrót do Ogłoszenia dla Użytkowników

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość